مشاوره و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM)، به عنوان یک رویکرد حرفه‌ای در مدیریت فناوری اطلاعات، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا بهبودی چشمگیر در عملکرد، کارایی و کیفیت خدمات فناوری اطلاعات خود داشته باشند. ITSM بر اساس استفاده از فرایندها، ابزارها و بهترین شیوه‌های موجود در صنعت تکنولوژی اطلاعات، ارائه خدمات و مدیریت عملیات فناوری اطلاعات را بهبود می‌بخشد.

مشاوران و متخصصان ITSM با بهره‌گیری از دانش و تجربه‌ی خود، به سازمان‌ها در ایجاد و پیاده‌سازی فرایندها، سیستم‌ها و استراتژی‌های مناسب برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات کمک می‌کنند. آنها به سازمان‌ها در تحلیل و بهینه‌سازی عملکرد فعلی، شناسایی نقاط ضعف و ارائه راهکارهایی برای بهبود و بهینه‌سازی فرآیندها و خدمات فناوری اطلاعات کمک می‌کنند.

مشاوران ITSM با استفاده از چارچوب‌های استاندارد مانند ITIL (Information Technology Infrastructure Library)، COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) و ISO/IEC 20000 (استاندارد مدیریت خدمات فناوری اطلاعات)، به سازمان‌ها در بهبود فرآیندها، مدیریت تغییرات، مدیریت مشتریان و بهره‌وری کمک می‌کنند. آنها همچنین به سازمان‌ها در انتخاب و پیاده‌سازی ابزارها و سیستم‌های ITSM کمک می‌کنند که نقش مهمی در اتوماسیون و بهبود عملکرد فرایندهای فناوری اطلاعات دارند.