راهکارهای سازمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و تحول دیجیتال در سازمان‌ها شامل استراتژی دیجیتال و مدیریت تغییر است. استراتژی دیجیتال باید با اهداف و نیازهای سازمان هماهنگ شده و بر روی بهره‌وری، تجربه کاربری و ارتباطات داخلی و خارجی تمرکز کند. همچنین، مدیریت تغییر به سازمان‌ها کمک می‌کند تا تغییرات را مدیریت کنند و کارکنان را در فرآیند تغییر آموزش دهند و پذیرش تغییر را ترویج کنند. این راهکارها باعث ایجاد یک بستر مناسب برای تحول دیجیتال در سازمان‌ها می‌شوند و کمک می‌کنند تا سازمان‌ها بهبودی چشمگیر در ارتباطات، کارایی و عملکرد فناوری اطلاعات خود را تجربه کنند.

از منظر نرم‌افزارها و سامانه‌های اداری، راهکارهای سازمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و تحول دیجیتال برای بهبود عملکرد سازمان‌ها عبارتند از: استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) برای بهبود روابط و ارتباط با مشتریان، نرم‌افزارهای مدیریت رابطه با تامین‌کنندگان (SRM) برای بهبود همکاری و ارتباط با تامین‌کنندگان، نرم‌افزارهای مدیریت رابطه با کارمندان (ERM) برای بهبود ارتباطات داخلی و همکاری در سازمان، سامانه‌های مدیریت دارایی (AMS) برای مدیریت و کنترل دارایی‌های فناوری اطلاعات، و سامانه‌های مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) برای بهبود و بهینه‌سازی فرآیندهای سازمان. این نرم‌افزارها و سامانه‌ها با ارائه قابلیت‌های مدیریتی و گزارشگیری قوی، به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا عملکرد خود را بهبود داده و بازدهی بیشتری را به دست آورند.

راهکارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول دیجیتال در سازمان‌ها

هر یک از این راهکارها می‌توانند بستری مناسب برای بهبود و بهینه‌سازی عملکرد سازمان فراهم کنند.